شیطان

این ربطی نداشت اصلا دروغگو

.

.

.

انهایی که حرف ها را می شنوند و از بهترین آنهاپیروی می کنند..

حرف ها را می شنوند

و از بهترین آنها ژیروی می کنند

حرف ها را می شنوند

و از بهترین آنها پیروی می کنند

حرف ها را می شنوند

و از بهتربن آنها پیروی می کنند

حرف ها را..بهترین..

و از 

حرفها...

بهترین..

ح.

ب.

..

...

/ 0 نظر / 6 بازدید