به زمان فکر می کنم..

به تغییرات چهره ها بعد از سال ها و سالها ..

به سال ها و سال ها فکر می کنم / . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید